1 ALGEMEEN

1.1 Marlies Offerman is een eenmanszaak gevestigd aan de Schiehavenkade 422 in Rotterdam. Marlies Offerman is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, onder nummer 59459921. Marlies Offerman is actief als coach, trainer, workshopleider en imageconsultant.

1.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle overeenkomsten gesloten tussen Marlies Offerman (hierna: “Marlies Offerman”) als opdrachtnemer en de natuurlijke- of rechtspersoon die de opdracht geeft (hierna: “de opdrachtgever”). Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op alle aanbiedingen van Marlies Offerman.

1.3 Als Marlies Offerman niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden vraagt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Marlies Offerman het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

1.4 Als één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden vervallen, dan blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. Marlies Offerman en de opdrachtgever zullen dan in overleg treden om nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht nemen.

1.5 Marlies Offerman behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden in de toekomst aan te passen of te wijzigen.

2 OFFERTES

2.1 Alle offertes en aanbiedingen van Marlies Offerman zijn vrijblijvend en 30 dagen geldig vanaf dagtekening. Offertes en aanbiedingen worden schriftelijk en/of digitaal aanvaard door de opdrachtgever. Marlies Offerman houdt zich het recht voor offertes die binnen de geldigheidstermijn zijn aanvaard, te herroepen binnen vijf dagen na ontvangst van de aanvaarding.

2.2 Aan een offerte of aanbieding kan op geen enkele wijze enig recht worden ontleend als het product waarop de offerte of aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is. Marlies Offerman kan bovendien niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte of aanbieding, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2.3 In de offerte of aanbieding van Marlies Offerman staat duidelijk vermeld welke tarieven en kosten er voor de daarin genoemde werkzaamheden en/of producten in rekening worden gebracht. De vermelde prijzen bevatten geen BTW (vanwege de kleine ondernemersregeling) en zijn exclusief andere heffingen van overheidswege en eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

2.4 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Marlies Offerman daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Marlies Offerman anders aangeeft.

2.5 Een samengestelde prijsopgave, verplicht Marlies Offerman niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

2.6 Marlies Offerman kan opdrachten zonder opgaaf van redenen weigeren.

3 CONTRACTSDUUR, UITVOERINGSTERMIJNEN, UITVOERING EN WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST

3.1 Marlies Offerman en de opdrachtgever komen de duur van de overeenkomst zoveel mogelijk vooraf overeen in de opdrachtbevestiging. In de opdrachtbevestiging wordt indien mogelijk een inschatting gegeven van de duur van de opdracht en het aantal afspraken. Na het verstrijken van de opdracht kan de opdrachtgever geen aanspraak meer maken op niet opgenomen onderdelen van de opdracht., zoals coaching uren of lesmateriaal.

3.2 Marlies Offerman zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

3.3 De opdrachtgever stelt Marlies Offerman voor het aangaan van de overeenkomst op de hoogte van eventuele specifieke wensen. De opdrachtgever zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitoefening van de overeenkomst, tijdig aan Marlies Offerman worden medegedeeld. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Marlies Offerman zijn verstrekt, heeft Marlies Offerman het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de dan gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

3.4 Als tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een goede uitvoering daarvan noodzakelijk is de werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, dan zullen Marlies Offerman en de opdrachtgever in onderling overleg hun overeenkomst aanpassen.

3.5 Marlies Offerman zal, zoveel als redelijkerwijs mogelijk, de opdrachtgever inlichten over de financiële en overige consequenties van de wijziging of aanvulling van de overeenkomst. De opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

3.6 Marlies Offerman heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, als zij dit voor een goede uitvoering van de overeenkomst wenselijk vindt. Iedere aansprakelijkheid van Marlies Offerman voor tekortkomingen van deze derden is uitgesloten. Indien Marlies Offerman derden inschakelt die daarbij een beperking van hun aansprakelijkheid bedingen wordt een dergelijk beding door Marlies Offerman mede namens de desbetreffende opdrachtgever van Marlies Offerman aanvaard.

4 OPSCHORTING, ONTBINDING EN TUSSENTIJDSE OPZEGGING VAN DE OVEREENKOMST

4.1 Marlies Offerman en de opdrachtgever zijn beide bevoegd eenzijdig de overeenkomst te beëindigen, indien een van hen van mening is dat de uitvoering van de opdracht niet meer kan plaatsvinden conform de bevestigde offerte. Elk van beide partijen dient dit gemotiveerd, schriftelijk en tijdig aan de andere partij kenbaar te maken.

4.2 Indien de opdrachtgever de overeenkomst voortijdig ontbindt om andere redenen dan nalatigheid van Marlies Offerman, zal Marlies Offerman de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele overige kosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de opdrachtgever in rekening brengen.

4.3 Indien Marlies Offerman de overeenkomst ontbindt, is zij op geen enkele wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor ontstaan.

5 OVERMACHT

5.1 Marlies Offerman is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien zij daartoe verhinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop Marlies Offerman geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor zij niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Marlies Offerman heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Marlies Offerman haar verbintenis had moeten nakomen.

5.2 Marlies Offerman kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is elk van de partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

5.3 Voor zover Marlies Offerman ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is Marlies Offerman gerechtigd om dit gedeelte separaat te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

6 ANNULERING

6.1 Individuele opdrachtgevers kunnen tot 48 uur van tevoren hun afspraak annuleren. In dat geval worden de reeds gemaakte kosten zoals beschreven in artikel 4.2 in rekening gebracht en niet de gereserveerde tijd. Als de individuele opdrachtgever binnen 48 uur voor het afgesproken tijdstip de afspraak annuleert, moet hij 100% van de reeds gemaakte kosten en de gereserveerde tijd vergoeden.

6.2 Trainingen, workshops en presentaties kunnen tot uiterlijk twee weken voor het afgesproken tijdstip schriftelijk worden geannuleerd door de opdrachtgever. Daarbij is Marlies Offerman gerechtigd reeds gemaakte kosten in rekening te brengen. Bij annulering korter dan twee weken voor de aanvang van de dienstverlening, is de opdrachtgever verplicht 100% van de prijs te vergoeden.

7 HONORARIUM

7.1 Het honorarium van Marlies Offerman is niet afhankelijk van het resultaat van de verleende opdracht en wordt, voor zover partijen geen andersluidende afspraken hebben gemaakt, berekend met inachtneming van de gebruikelijke tarieven van Marlies Offerman.

7.2 Indien geen vast honorarium is overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Marlies Offerman, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen. Eventuele kostenberamingen met betrekking tot het honorarium zijn excl. BTW, tenzij anders overeengekomen.

8 BETALING EN INCASSOKOSTEN

8.1 Betaling geschiedt steeds binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum op een door Marlies Offerman aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Ter keuze van Marlies Offerman kan het gehele bedrag of een deel daarvan op voorschotbasis worden gefactureerd. Marlies Offerman is ook gerechtigd periodiek te factureren.

8.2 Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is dan een rente verschuldigd van 5% per maand, tenzij de wettelijke handelsrente (en wanneer de opdrachtgever een consument is: de wettelijke rente) hoger is, in welk geval de wettelijke handelsrente (of, wanneer de opdrachtgever een consument is, wettelijke rente) verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

8.3 Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien Marlies Offerman echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de opdrachtgever worden verhaald. De opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

9 AANSPRAKELIJKHEID

9.1 Indien Marlies Offerman aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

9.2 Marlies Offerman is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Marlies Offerman is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

9.3 Indien Marlies Offerman aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Marlies Offerman beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

9.4 De aansprakelijkheid van Marlies Offerman is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn/haar verzekeraar in voorkomend geval.

9.5 Marlies Offerman is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Marlies Offerman aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Marlies Offerman toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade. Marlies Offerman is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst of gemiste besparingen.

10 GEHEIMHOUDING

10.1 Marlies Offerman is gehouden tot geheimhouding van alles wat haar omtrent haar opdrachtgever bekend is geworden. Marlies Offerman gebruikt (persoons)gegevens van haar opdrachtgever uitsluitend voor de verwerking en uitvoering van de opdracht. Marlies Offerman versteekt geen gegevens van haar opdrachtgever aan derden, tenzij daaraan zwaarwegende juridische gronden voor zijn.

11 OVERIGE BEPALINGEN

11.1 Deze voorwaarden zijn terug te vinden of na te lezen op www.marliesofferman.nl of worden op verzoek kosteloos toegestuurd. Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Marlies Offerman.

11.2 De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

11.3 Voor alle zaken waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, is het Nederlands recht van toepassing.

11.4 In geval van geschillen doet de bevoegde Nederlandse rechter uitspraak.

 

Je kunt hier de AV downloaden.